ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Öğrencinin tüm gelişim alanlarında yapılan (dil – bilişsel – motor – sosyal – duygusal- özbakım) detaylı performans analizi ile öğrencinin yapabildiklerinin ve yapamadıklarının saptanmasıdır. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrenci ile ilgili akademik, sosyal duygusal, davranışsal özellikleri ile ilgili detaylı bilgi elde edilir. Bu bilgiler ışığında öğrenciye sunulacak eğitim programı, bu programa nereden başlanacağına, eğitimde kullanılacak yöntem, teknik ve materyallere karar verilir ve aileye eğitim hizmetlerimize nasıl destek olabileceği konusunda kapsamlı bilgi verilir.

KULLANILAN DEĞERLENDIRME ARAÇLARI:

İLK EMEK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ KONTROL LİSTESİ

 • MOTOR BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU

 • BİLİŞSEL BECERİLER HAZIRLIK DEĞERLENDİRME FORMU

 • İLETİŞİM BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU

 • ÖZBAKIM BECERİLERNİ DEĞERLENDİRME FORMU

 • AKADEMİK BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU

 • GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU

 • TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRME

WİSC-R

Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

STANFODR BINET

2-23 yaş arasındaki bireylere uygulanan, 15 alt maddeden oluşan ve 4 ana zihinsel yeteneği ölçmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir.

GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ (GOBDÖ-2-TV):

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:

 • Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama

 • Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama

 • Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme

 • Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme

 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme

 • Bilimsel araştırmalar için veri toplama

GOBDÖ-2-TV'nin kullanım amacına göre kullanım belgesi için gerekli eğitimi alan anne-baba, birincil bakıcılar, uzmanlar (Örneğin, psikiyatrist, nörolog, çocuk doktoru, gelişimsel pediatrist, psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti vb.), öğretmenler (Örneğin, okulöncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni vb.) ve diğer ilgili kişiler GOBDÖ-2-TV'yi uygulayabilir.

AGTE, ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ :

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ :

5 yaş ile 10 yaş 11ay arasındaki çocuklarda beyindeki bozuklukları teşhis etmek amacıyla kullanılır. Çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yönelik gelişimsel bir testtir. Ayrıca kişilik sapmalarını bulmaya yardımcı olan bir testtir. Test 9 geometrik şekilden oluşmaktadır. Testte süre sınırı yoktur.

BENDER-GESTALT II TESTİ:

4-85+ Yaş arası bireylere uygulanabilen bu testin Motor ve Algı Testi adı altında 2 ilave testi daha bulunmaktadır. Psikomotor koordinasyon ve yakın hafızanın yanı sıra Motor ve Algı yetileri ile ilgili bilgi edinmemizi de sağlar.

GOODENOUGH-HARRİS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ :

4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Genel zeka testidir.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ :

2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanan, Çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Gelişim Testidir.

CATELL 2A ZEKA TESTİ (CATELL CULTURE FREE İNTELLEGENCE TEST)

8 yaştan itibaren uygulanabilen bu test Lise mezunu yetişkinlere de verilen bir zeka testidir.

GESSEL TESTİ

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUGU TESTİ

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

FROSTİG

Çocukların görsel motor algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 yaş 6ay- 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır

BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

PORTEUS LABİRENTLERİ

Yetişkinlere ve çocuklara uygulanan zekanın özel bir şeklini (pratik zekayı) ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

ÇOCUKLARDA KAYGI ÖLÇEKLERİ ( STAI-1 ve 2 ) :

Durumluk ve sürekli kaygı envanteri, Spielberger ve arkadaşları tarafından 14 yaş ve üzeri genç, öğrenci,hasta ve normal yetişkinlerde anksiyete düzeylerini ölçmek için geliştirilmiştir.

BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ :

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir

Beier Cümle Tamamlama Testinin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.

BURDON DİKKAT TESTİ

Yetişkinler için kullanılan bir testtir. Bourdan tarafından geliştirilmiştir. Dikkat fonksiyonunun dakikliği hakkında bilgi verir. Zaman sınırlaması yoktur. Uygulama yetkinliğini kazanmış olan psikologlar tarafından uygulanabilir.

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Öğrencilerin belli başlı problemlerini ihtiyaçlarını belirlemek onlara yardım etmek amacıyla hazırlanmış listelere problem tarama listesi denir. Öğrencilerin sağlık, okul, öğretmen, ders, aile, toplumsal ilişkiler, kız-erkek arkadaşlığı, mesleki gelecek ve kişiliklerine ilişkin problemlerini kendi görüşleriyle ortaya çıkarmak ve bu problemlerin giderilmesi için çözüm yollarını belirlemek amacıyla uygulanır. Kendini anlatma sınıfına girer.

Öğrencilerin sağlık beden,gelişimi okul ev, aile, meslek, gelecek, kız – erkek ilişkileri toplum, kişilik gibi değişik problemleri bu listelerde tespit edilir listelerin güvenilir olması ve ilgiler tarafından içtenlikle doldurulması ve listelerin hazırlanırken bütün yönergeye uyulması gerekmektedir.

Okulun ders programlarıyla okul rehberlik programlarının hazırlanmasında ve düzenlenmesinde,

Öğretmenlerin öğrencileri ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarında derslerini buna göre ele almalarında ; buna göre yardımda bulunmalarında,

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ihtiyaçlarını problemlerini tanımalarında büyük yarar sağlar.

KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ

Öğrencileri Yetenek, ilgi ve değerlerinizi tanımanız için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur.

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ENVANTERİ

Öğrenim yaşamları boyunca öğrenciler, okul seçme, seçimlik derslere veya ders dışı etkinliklerden birine yönelme konusunda kararlar vermektedirler. Bu kararlardan bazıları küçük ve önemsiz görülebilir. Ancak, her kararın, yapılan her tercihin gelecekte seçilecek mesleği adım adım belirleyici etkileri vardır. Bu nedenle öğrencilerin doğru ve isabetli karar verme becerileri geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Kişinin bir konuda doğru karar verebilmesi için önce ne istediğini ve ne gibi kaynaklara (yeteneklere, mali olanaklara ve çevre desteğine) sahip olduğunu bilmesi gereklidir. Bir öğrenci hangi konulardan hoşlandığına yani ilgilerine ve hangi konuları kolay ve çabuk öğrenebildiğine yani yeteneklerine ilişkin doğru, gerçekçi ve zengin bir benlik kavramına sahip oldukça ve ders ve okul seçerken isabetli karar verme olasılığı artar. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.

CONNERS DİKKAT TESTİ

Dikkat Dağınıklığı/Hiperaktivite ye yönelik veri elde etme amacıyla geliştirilmiştir.

ALGILANAN ANNE-BABA DESTEĞİ ÖLÇEĞİ:

Çocukların anne-babalarının kendilerine sundukları destekleri nasıl algıladıklarını değerlendirdikleri ölçektir.

AİLE ENVANTERİ

Aile Envanteri öğrencilerin aile ortamında yaşadıkları olumsuzlukları ve bunlardan etkilenme düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılır.Öğrencileri ve aile yapılarını tanıma amacıyla eğitim-öğretim yılının başında kullanılabileceği gibi yıl içinde herhangi bir zamanda da uygulanabilir.

SINAV KAYGISI ENVANTERİ

Yaklaşan sınavlar öncesi kendinizin, çocuğunuzun ya da öğrencinizin Sınav Kaygısı olup-olmadığını , varsa sebebinin ne olduğunu anlamak ve bu yönde gerekli müdahalelerin daha doğru ve isabetli yapabilmek amacıyla geliştirilmiştir.

ÖĞRENME STİLLERİ TESTİ:

Bireyin ne tür bir öğrenme stiline (görsel, işitsel /vb.) sahip olduğunu değerlendirmek üzere uygulanan ölçektir.

4-18 YAŞ ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ( ANNE – BABA İÇİN ):

Anne-babaların çocuklarının davranışlarını değerlendirdikleri ve problem davranışlarını belirledikleri ölçektir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİ TARAMA LİSTESİ:

Çocukların DEHB’e ilişkin belirtileri gösterip göstermediklerini değerlendirmek üzere uygulanan ölçektir.

ÇOCUKLAR İÇİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ:

Çocukların ne tür bir çalışma alışkanlığına sahip olduğunu değerlendirmek üzere kullanılan bir ölçektir.